Права та обов’язки учня

1. Учень ліцею – це випускник, як правило, основної або старшої загальноосвітньої школи, зарахований до ліцею на навчання за програмами професійно-технічної освіти.

Слухач ліцею – це особа, зарахована до цього навчального закладу для навчання за програмами курсової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також учні загальноосвітніх навчальних закладів, які проходять допрофесійну та професійну підготовку, отримують поглиблені знання з окремих предметів професійної підготовки.

2. Права і обов’язки учнів, слухачів ліцею визначаються законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та цим Статутом.

3. Учні, слухачі мають право на:

а) належні умови навчання за обраною професією:

б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

в) навчання професії за індивідуальною програмою;

г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами ліцею;

д) надання матеріальної допомоги;

е) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством України;

с) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я:

ж)  щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

з) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;

и) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням:

і) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з ліцеєм угоди;

ї) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

й) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

к) особисту, або через своїх представників, участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

л) участь в об’єднанні громадян;

м) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

н) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність.

4. Учні, слухачі ліцею зобов’язані:

а) дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;

б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок:

в) систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний га громадський рівень;

г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

д) дотримуватись вимог Статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку:

е) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

є) дотримуватись правил охорони праці під час навчання і виробничої практики;

ж) бережно ставитись до обладнання, засобів навчання, що використо­вуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

5. Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами ліцею, підприємству, установі, організації, тощо, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.

6. За невиконання обов'язків і систематичне порушення Статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку ліцею, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з ліцею.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з ліцею визначається його Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

7. Учень, слухач може бути відрахований з ліцею за:

а) власним бажанням;

б) незадовільну успішність, поведінку;

в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм:

г) вироком суду, що набрав чинності;

д) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку ліцею.

Учень, слухач при відрахуванні з ліцею може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

8. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення в ліцеї застосовуються наступні форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: подяка, подяка батькам: нагородження грамотою, Почесною грамотою, цінним подарунком, премією.

Для матеріального заохочення учнів, слухачів в ліцеї створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, що формуються за рахунок коштів відповідного бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

9. Час навчання в ліцеї зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до безперервного і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за одержаною професією не перевищує трьох місяців.

Випускникам ліцею денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надасться оплачувана відпустка підприємством, установою, організа­цією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років – відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Випускникам, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством України.

Інші питання соціального захисту учнів, слухачів ліцею регулюються законодавством України.

10. Учням, слухачам ліцею видається учнівський квиток встановленого зразка.