Правила прийому

  ПРАВИЛА     ПРИЙОМУ

до Бориславського професійного ліцею

 на 2024  рік

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Бориславського професійного ліцею (далі Ліцей) розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до професійних (професійно-технічних) навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013року № 499 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти інауки № 344 від 09 квітня 2014 року, № 152 від 07 лютого 2019 року, № 1550від 12 грудня 2019 року, № 541 від 10 червня 2022 року, № 716 від 12 червня2023 року.

1.2. До Ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи безгромадянства, що перебувають н Україні на законних підставах.

Особливості прийому на навчання до Ліцею осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно- технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 року №726).

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у Ліцеї відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Ліцею.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Ліцею здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», відповідно до ліцензій на освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, виданих Бориславському професійному ліцею Міністерством освіти і науки (рішення АК від 17 грудня 2009 року (протокол № 80), наказ МОН від 31 грудня 2009 року № 3101-л; рішення АК від 03 червня 2014 року (протокол №109), наказ МОН від 11 червня 2014 року; рішення АК від 17 листопада 2015 року (протокол № 119), наказ МОН від 30 листопада 2015 року; рішення АК від 20 грудня 2016 року (протокол № 123), наказ МОН від 26 грудня 2016 року. А також на підставі ліцензій на освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, виданих Стебницькому професійному ліцею (тепер – територіальне відокремлене спеціалізоване відділення Бориславського професійного ліцею, яке знаходиться за адресою: 82172, Львівська область, м. Стебник, вул. Володимира Великого, 2 (згідно наказу МОН України від 06 березня 2023 року № 237 «Про припинення Стебницького професійного ліцею, зміну типу і найменування Бориславського професійного ліцею)) (рішення ДАК від 17 грудня 2009 року (протокол № 80), наказ МОН від 31 грудня 2009 року №3101-л; рішення АК від 08 листопада 2013 року (протокол № 107), наказ МОН від 18 листопада 2013 року № 2830-л; рішення АК від 28 травня 2015 року (протокол № 116), наказ МОН від 10 червня 2015 року №1415л; рішення АК від 17 листопада 2015 року (протокол № 119), наказ МОН від 30 листопада 2015 року № 1931л) та на підставі наказу Міністерства освіти і науки України «Про переоформлення ліцензії» від 09 січня 2018 року № 9-л; а також відповідно до сертифікату про акредитацію серія РД №000876 (рішення Акредитаційної комісії від 13 листопада 2017 року, протокол № 127; рішення Акредитаційної комісії від 12 березня 2020 року, протокол 138).

1.5. Прийом громадян за рахунок державного та/або місцевого бюджетів здійснюється на:

  • первинну професійну підготовку; професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) за іншою (іншими) професією (професіями), але не раніше ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за попередньо здобутою професією (професіями), за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше двох років і за наявністю вільних місць після зарахування осіб, які безоплатно здобуватимуть професійну (професійно-технічну) освіту вперше;
  • професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) за іншою професією, якщо за станом здоров’я особа втратила можливість виконувати роботу за попередньо здобутою професією, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, до завершення трирічного періоду та/або за відсутності підтвердженого страхового стажу не менше двох років;
  • професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) на запит про невідкладне забезпечення потреб держави (регіону) у підготовці необхідних кваліфікованих робітників.

1.6. Прийом до Ліцею для здобуття освіти за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб здійснюється:

  • на первинну професійну підготовку понад державне/регіональне замовлення;
  • на професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку, крім випадків, наведених у пункті 1.5, та підвищення кваліфікації.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Ліцею, який своїм наказомвизначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Ліцею на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються директором Ліцею за погодженням з департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року, та вносяться до Єдиної державної електронної бази зпитань освіти.

2.4. Приймальна комісія Ліцею:

  • організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та /або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступ);
  • визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);
  • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії абоспеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення Ліцею;
  • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
  • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
  • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатностівступників;
  • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, усно та на веб-сайті ліцею та мають обумовлювати:

  • перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно зотриманою ліцензією;
  • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
  • плановані обсяги прийому, освітньо-кваліфікаційний рівень та/або освітньо-професійний ступінь випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;
  • форми та ступеневість навчання;
  • обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, та медичними показаннями відповідно до законодавства;
  • перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системиоцінювання знань, умінь та навичок;
  • порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
  • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
  • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
  • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
  • порядок проходження медичного огляду вступників до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Приймальна комісія працює щоденно (субота та неділя – вихідний) з 9:00 години до 18:00 години, обідня перерва з 13.00 до 14.00 години.

2.7. Прийом документів від вступників (абітурієнтів) починається з 01 червня 2024 року і завершується не раніше ніж за п’ятнадцять днів до початку навчальних занять.

Прийом документів до Ліцею на професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації проводиться впродовж року.

3. Порядок прийому заяв та документів для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до Ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

  • паперовій формі (особисто);
  • електронній формі (через електронний кабінет).

Заяви в електронній формі можуть подавати вступники, інформація щодо документів про раніше здобуту освіту (основу вступу) яких міститься в Реєстрі документів про освіту.

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток донього;
  • медичну довідку за формою, встановленою чинним законодавством;
  • 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4;
  • копії документів, що дають право на пільги при вступі в Ліцей (за наявності);
  • копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу тапідтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • довідку ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби);
  • письмову згоду на обробку персональних даних.

При вступі на навчання обов’язковою умовою є перебування абітурієнта у віці від 17 років на військовому обліку. При цьому обов’язково має пред’являтися один із військово-облікових документів. Такими документами є:

  • посвідчення про приписку (приписне свідоцтво) – для призовників;
  • військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаногодля військовозобов’язаних;
  • військовий квиток – для резервістів.

(Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» № 1487 від 30 грудня 2022 p.).

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

  • Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.
  • Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Ліцею.

В електронному кабінеті вступник зазначає такі дані:

  • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;
  • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
  • серію та номер документа про раніше здобуту освіту (основи вступу);
  • наявність документів, що дають право на пільги при вступі до Ліцею.

В електронному кабінеті вступник завантажує:

  • скановану копію додатка до документа про освіту;
  • фотокартку розміром 3х4 см;
  • скановану копію медичної довідки за формою, установленою законодавством України.

Особи, які отримали в електронному кабінеті або на електронну пошту повідомлення про рекомендування до зарахування повинні впродовж 5 робочих днів подати оригінали (копії) документів, перелік яких зазначено у пункті 3.2 цього розділу.

При приймальній комісії Ліцею діє консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж доп’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до Ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

  • за рейтинговим списком вступників;
  • за результатами співбесіди;
  • за результатами середнього балу відповідного документа про базову загальну середню освіту або повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитись поетапно протягом усьогоперіоду прийому документів.

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):

  • у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищускількість місць державного та/або регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до Ліцею проводитьсяза результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;
  • вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання;
  • Ліцей не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

4.4. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явились на конкурсний відбір у зазначений час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних співбесідах не допускаються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються до Ліцею поза конкурсом:

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи зїх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови КабінетуМіністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
  • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
  • особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждати внаслідок Чорнобильської катастрофи”надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3. – заумови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок навступних випробуваннях;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищенняпрестижності шахтарської праці» надано таке право;
  • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вуглевидобувнихпідприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями іпрофесіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничимиспеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами навугледобувних підприємствах»;
  • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військовихформувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під часвиконання службових обов’язків на місця, забезпечені державнимзамовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ проте, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконанняслужбових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботипро захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшеннявійськово-патріотичного виховання молоді”.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

  • випускники закладів загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
  • випускники закладів загальної середньої освіти, які мають свідоцтво пробазову загальну середню освіту з відзнакою;
  • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських олімпіад, конкурсів за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
  • призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
  • учнів – членів Малої академії наук України п ріквступу;
  • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидвабатьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, аінший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 ЗаконуУкраїни «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія Ліцею приймає рішення, оформляє протокол та оголошуєсписок осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання за обраною формоюздобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору, вступник утриденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Бориславського професійного ліцею здійснюється наказом директора Ліцею.

5.6. Зарахування до Ліцею на навчання за рахунок державного та/абомісцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами,організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюєтьсяв межах ліцензійних обсягів.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом10 днів від їх початку, відраховуються зі складу здобувачів освіти Ліцею. Назвільнені місця може проводитись зарахування осіб, що отримали позитивнірезультати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При не виконаннідержавного чи регіонального замовлення на прийом з окремих професій Ліцейможе проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Ліцею, а також тим, які без поважнихпричин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніжпротягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору,зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складаєтьсявідповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням цих Правил прийому здійснюєтьсядепартаментом освіти і наукиЛьвівської обласної державної адміністрації.

Правила розглянуті і схвалені на засіданні педагогічної ради Бориславського професійного ліцею (протокол №3 від 24 листопада 2023 року).

 

Додаток до Правил прийому

до Бориславського професійного ліцею на 2024 рік

ПРОЕКТ

пропозиції регіонального замовлення Бориславського професійного ліцею на 2024 рік

(II ступінь навчання) на основі базової загальної середньої освіти

Професія

Ліцензійний обсяг Плановий обсяг прийому Термін навчання Форма навчання

Обмеження для

ВСТУПНИКІВ

5122 Кухар

7412 Кондитер

60

25

2 роки 10 місяців Денна Відповідно до державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти
7212 Електрогазозварник

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

60

25

3 роки 8 місяців
5122    Кухар

7412 Кондитер

5123    Бармен

30

25

3 роки 9 місяців
4112 Оператор комп’ютерного набору

4222 Адміністратор

60

50

2 роки 10 місяців
7141 Маляр

7133 Штукатур

7132 Лицювальник-плиточиик

30

25

2 роки 10 місяців
5141 Манікюрник

5141 Перукар (перукар-модельєр)

60

25

2 роки 10 місяців

на основі повної загальної середньої освіти

Професії

Ліцензійний обсяг Плановий обсяг прийому Термін навчання Форма навчання

Обмеження для вступників

5122     Кухар

5123     Офіціант

60

50

1 рік 5 місяців Денна Відповідно до державних стандартів

професійної (професійно-технічної) освіти

7212 Електрогазозварник

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

60

25

1 рік 5 місяців
7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

30

25

1 рік 5 місяців
5141 Манікюрник

5141 Перукар (перукар- модельєр)

60

25

1 рік 6 місяців